Ex – Perustiedot

Räjähdykset voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja tai jopa ihmishenkien menetyksiä. Räjähdysvaarallisia ilmaseoksia voivat aiheuttaa syttyvät kaasut, sumut, höyryt tai palavat pölyt. Jos jokin näistä aineista on riittävän suuressa pitoisuudessa sekoittuneena ilmaan, räjähdyksen aiheuttamiseen riittää sytytyslähde.

Aineiden (kaasun tai pölyn) pitoisuuksille ilmassa on olemassa ylä- ja alarajat, jotka määrittävät räjähdysvaaran. Pölyn osalta hiukkaskoolla on tärkeä merkitys; pienemmät hiukkaset ovat vaarallisempia kuin suuremmat.

Kaksi yleisintä tapaa estää räjähdyksiä ovat estää vaarallisten aineiden vapautuminen, joka voi luoda räjähdyskelpoisia ilmaseoksia, ja estää sytytyslähteet. Räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettaville tai niihin liitettäville laitteille asetetaan suuria vaatimuksia, mikä on johtanut sääntelyn tarpeeseen. Siksi on tärkeää valita laitteet, joiden suojaustaso on vähintään riittävä alueella vallitsevan räjähdysvaarallisen ympäristön kannalta.

Ex-lait ja -standardit

Säännökset ovat yhdistelmä lakeja ja standardeja. Euroopassa oikeusperustan muodostavat kaksi ATEX-direktiiviä, jotka koskevat räjähdysvaarallisia ympäristöjä. Näistä toinen koskee laitteita (2014/34/EU) ja toinen työterveyttä ja -turvallisuutta (1999/92/EY). Kansainvälistä IECEx-sertifiointijärjestelmää käytetään yhdessä paikallisten lakien kanssa räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitettujen laitteiden ja turvajärjestelmien sääntelyyn. Muualla maailmassa on olemassa vastaavia järjestelmiä, kuten NEC ja FM, UL tai CEC ja CSA Pohjois-Amerikassa ja NEPSI Kiinassa.

Räjähdyssuojausasiakirja

ATEX-käyttäjädirektiivin mukaan kaikkien laitosten on laadittava niin sanottu räjähdyssuojausasiakirja. Sen on sisällettävä riskianalyysit, luokittelusuunnitelmat, luettelo syttyvistä nesteistä, kaasuista ja pölyistä sekä menettelyt räjähdysvaaran poistamiseksi.

Riskialueiden luokittelu

Räjähdyssuojattujen laitteiden määrittelyn helpottamiseksi kaasujen osalta riskialueet luokitellaan vyöhykkeisiin 0-2 ja pölyjen osalta vyöhykkeisiin 20-22, joissa numerot kuvaavat räjähdysvaarallisen ilmaseoksen esiintymistiheyttä.

Riskialue, kuinka usein räjähdysvaarallisten ilmaseosten odotetaan esiintyvän Riskialue, nimitys
Kaasua ilmakehässä Pölyä ilmakehässä
Jatkuva, pitkittynyt tai usein Tilaluokka 0 Tilaluokka 20
Satunnaisesti normaalikäytössä Tilaluokka 1 Tilaluokka 21
Harvoin ja lyhytaikaisesti Tilaluokka 2 Tilaluokka 22
Muut – turvallinen alue Räjähtävää kaasua tai pölyä ei ole läsnä

Laitemerkinnät

Jotta varmistettaisiin oikeiden laitteiden asennus oikeaan tilaluokkaan, on laitteisiin merkitty mihin tilaluokkaan se on tarkoitettu. Alla Krohne Inorin tuotemerkintä ATEX-laitteelle.

Instrumentmärkning för Ex produkter

1. Ilmoittaa ATEX-sertifikaatin myöntämän tahon, tässä tapauksessa saksalainen PTB, ja vuoden, jolloin se on myönnetty tuotteelle. Tämän jälkeen seuraa sertifikaatin numero.

2. X = Turvallisen käytön ehdot, katso todistus
U = Ex-komponentti, joka vaatii lisätodistuksen

3. Ex = Ex-suojattu laite

4. Ilmoittaa suojauksen tyypin. Jäljempänä esitetään vain lämpötila-antureiden kannalta merkitykselliset tyypit.

Koodi Ympäristö Suojaustaso Vyöhyke
d Räjähdyspaineen kestävä Gb/EPL2 1, 2
e Varmennettu rakenne Gb/EPL2 1, 2
ia Luonnostaan vaaraton Ga/EPL1 0, 1, 2
ib Luonnostaan vaaraton Gb/EPL2 1, 2
ic Luonnostaan vaaraton Gc/EPL3 2
n Kipinöimätön Gc/EPL3 2

5. Räjähdysryhmät
Syttyvät laitteet/ aineet? jaetaan räjähdysryhmään IIA, IIB tai IIC sen mukaan, minkä energian mukaan ne voidaan sytyttää kipinöin tai vastaavasti.

Ryhmä Ympäristö Testikaasun/ pölyn tyyppi
I Kaivostoiminnassa (kaasu ja pöly) Metaani
IIA Muut alueet Kaasu Propaani
IIB Muut alueet Kaasu Eteeni
IIC Muut alueet Kaasu Asetyyli tai vetykaasu
IIIA Muut alueet Pöly Palavat pölyhiukkaset ovat suurempia kuin 0,5 mm
IIIB Muut alueet Pöly Palavat pölyhiukkaset ovat suurempia kuin 0,5 mm
IIIC Muut alueet Pöly johtavat pölyhiukkaset

6. Lämpötilaluokat T1-T6 ilmoittavat suurimman sallitun pintalämpötilan, joka laitteella saa olla, jotta ympäröivä kaasu ei syttyisi. Tämä tarkoittaa, että kaasun syttymislämpötilan on oltava korkeampi kuin laitteen pintalämpötila. Alla olevassa taulukossa on esitetty eri lämpötilaluokkien enimmäislämpötilat.

Luokka Lämpötila
T1 450 °C
T2 300 °C
T3 200 °C
T4 135 °C
T5 100 °C
T6 85 °C

7. ‘G’ kaasulle ja ‘D pölylle. Sitten a, b tai c riippuen laitteen suojaustasosta, a on paras. Siinä ilmoitetaan, millä vyöhykkeellä laitetta voidaan käyttää (katso kohta 4).

8. IEC 60529 mukainen kotelointiluokka
IP 54 – Pölysuojattu – Roiskesuojattu
IP 65 – Pölynkestävä – Paloturvallinen
IP 68 – Pölynkestävä – Paineistettu vedenpitävä

9. IECEx-sertifikaatin hyväksynnän myöntäneen laitoksen lyhenne, vuosi ja sertifikaattinumero.

10. Laiteryhmä
I = Kaivoslaitteet
II = Muu

11. Luokka = suojaustaso (jälkeen – ilmoittaa alueet, joilla laitetta voidaan useimmiten käyttää)
1 – Vyöhyke 0, 1, 2
1/2 – Voi toimia väliseinänä vyöhykkeen 0 ja 1 välillä (suojatasku prosessisäiliön seinässä)
2 – Vyöhyke 1, 2
3 – Vyöhyke 2

12. Ilmakehä
G = kaasu
D = Pöly

13. Suurin jännite, Ui, virta, Ii ja teho, Pi, jolla laite voidaan toimittaa.

14. Suurimmat sisäisen kapasitanssin arvot Ci, ja induktanssi Li.

15. Sertifiointielin, joka valvoo instrumenttien valmistusprosessia direktiivin 2014/34 / EU liitteen IV mukaisesti. Tässä   tapauksessa UL DEMKO, ilmoitetun laitoksen numero 0539.

16. Ex:n ATEX-symboli, joka on kuvattu direktiivin 2014/34 / EU ohjeissa.